☰ Menu
Publiczne Przedszkole Nr 2

Czwartek 18.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organy, kompetencje

ORGANY DORADCZE DYREKTORA

1. Rada Pedagogiczna

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych oraz zajęć organizowanych ponad podstawy programowe;

2)      projekt planu finansowego placówki;

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)      propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. zatwierdzenie planów pracy przedszkola oraz analizowanie i ocena pracy wychowawczo –dydaktycznej za I i II półrocze;

5)      podejmowanie uchwał i wniosków w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

6)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

7)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślania dziecka z listy wychowanków.

       

2.  Rada Pedagogiczna przejęła kompetencje rady przedszkola w zakresie:

1)      uchwalania statutu przedszkola,

2)      opiniowania planu pracy przedszkola oraz istotnych spraw dla przedszkola,

3)      uchwalania i zatwierdzania budżetu na dany rok budżetowy.

2. Rada Rodziców

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  1.  występowanie do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw  przedszkola
  2.  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora
  3.  przyjmowanie do wiadomości planu  nadzoru oraz informacji o jego realizacji
  4.  opiniowanie zestawu programu wychowania ,
  5.  opiniowanie wprowadzenia do planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych.                                                                   
Wytworzył:
Agnieszka Zabijak
(2013-10-25)
Udostępnił:
Wójcik Leszek
(2013-10-24 13:42:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcik Leszek
(2013-10-25 12:48:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23556