☰ Menu
Publiczne Przedszkole Nr 2

Czwartek 18.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut prawny

Spis treści

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 

Rozdział III

Organy przedszkola

 

Rozdział IV

Organizacja przedszkola

 

Rozdział V

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola

 

Rozdział VI

Zasady rekrutacji

 

Rozdział VII

Prawa i obowiązki dzieci

 

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki rodziców

 

Rozdział IX

Gospodarka finansowa

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Przedszkole używa nazwy: Publiczne Przedszkole Nr 2 im. „Misia Uszatka”

2. Siedziba przedszkola: Strzegom, ul. Mickiewicza 2 A.

3. Organem prowadzącym jest Gmina Strzegom

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu

5. Przedszkole używa nazwy w pełnym brzmieniu na pieczęciach:

PUBLICZNE P RZEDSZKOLE NR 2 im. „MISIA USZATKA”

ul. Mickiewicza 2A, 58-150 Strzegom

NIP : 884-27-27-758 REGON :021414194 tel.: 74 649 12 40

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 2

 

1. Przedszkole pełni funkcję wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną

2. Cele przedszkola są następujące:

 1. wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

 2. umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

 3. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

 4. współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

 

 

 

 

 

§ 3

1. Przedszkole realizuje wynikające z powyższych celów następujące zadania:

 1. zapewnia opiekę i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

 2. uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, zapewnia równe szanse, umacnia wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

 3. stwarza warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

 4. rozwija wrażliwość moralną,

 5. kształtuje umiejętności obserwacji otaczającego świata,

 6. rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

 7. przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, doprowadza do osiągnięcia przez nie szkolnej dojrzałości,

 8. podejmuje działania na rzecz poprawy statusu społecznego dzieci pochodzących z różnych środowisk,

 9. organizuje proces edukacyjny tak, aby wszystkie dzieci poznały przynajmniej podstawy programowe,

 10. przekazuje rzetelną i obiektywną informację o postępach dziecka jego rodzicom,

 11. przygotowuje dzieci do pokonania stresu, trudności i współzawodnictwa w życiu,

 12. proponuje dzieciom formy aktywnego, twórczego i interesującego spędzania wolnego czasu w przedszkolu,

 13. kształtuje umiejętności społeczne, poczucie solidarności i pomagania sobie nawzajem,

 14. prowadzi działalność diagnostyczną dotyczącą rozwoju wychowanka,

 15. prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną w zakresie organizacji,metod pracy i programów,

 16. współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w celu udzielenia dziecku pomocy w formie: a) indywidualnej pracy z dzieckiem, b) kontaktu z rodziną dziecka, c) kontaktu z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innymi poradniami,


 

2. Przedszkole realizuje zadania wspomagając indywidualny rozwój dziecka wspierając rodzinę w wychowaniu i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez:

 1. kształtowanie u dzieci czynnej postawy wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

 2. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

 3. pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

 4. informowanie na bieżąco o postępach dziecka,

 5. wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystywaniem jego własnej inicjatywy w różnych dziedzinach aktywności,

 6. nabywanie przez dzieci kompetencji językowych, w tym nabywanie umiejętności określania i czytania symboli graficznych,

 7. integrowanie treści edukacyjnych,

 8. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanków poprzez prowadzenie obserwacji oraz prace z dziećmi z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

3. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

 1. każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek,

 2. w grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki,

 3. podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach z testowanym sprzętem dostosowywanym do potrzeb i możliwości dzieci,

 4. w trakcie zajęć poza terenem przedszkola ( spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci- jedna osoba dorosła

 5. każde wyjście poza teren przedszkola powinno być wpisane do zeszytu ewidencji spacerów i wycieczek,a wycieczki poza miejscowość w której znajduje się przedszkole muszą być udokumentowane kartą wycieczki i zgłoszone dyrektorowi oraz rodzicom dzieci z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,

 6. dziecko do przedszkola jest przyprowadzane i odbierane przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważniona przez nich osobę

 7. upoważnienia do odbioru dzieci, rodzice bądź opiekunowie składają w formie pisemnej w chwili przyjęcia dziecka do przedszkola,

 8. nauczyciele zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci odbieranych z przedszkola,tak aby dziecko oddane było pod opiekę tylko osobom upoważnionym,

 9. wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola,w razie potrzeby zawiadomić o fakcie dyrektora przedszkola.

 10. przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie,zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem na teren przedszkola, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi w szatni ,na placu zabaw lub posesji przedszkolnej,

 11. nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku,gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa( osoba pod wpływem alkoholu,środków odurzających)

 12. o wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

 13. w wypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny zamknięcia,nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

 14. w przypadku braku kontaktu z rodzicami,nauczycielka oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 1 godz ,po upływie tego czasu powiadamia policję.

 15. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądu.

 

§ 4

 

1. W przedszkolu organizowana jest pomoc pedagogiczno-psychologiczna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ramach organizowania pomocy pedagogiczno-psychologicznej zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele specjaliści posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela m. in logopedy, terapeuty, psychologa.

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności,

1) z niepełnosprawności,

2) z niedostosowania społecznego,

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4) ze szczególnych uzdolnień

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

6) z zaburzeń komunikacji językowej,

7) z choroby przewlekłej,

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9) z niepowodzeń edukacyjnych,

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, udzielają wychowankom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej "specjalistami".

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami wychowanków;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej "poradniami";

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, jest udzielana z inicjatywy:

1) wychowanka,

2) rodziców wychowanka,

3) dyrektora przedszkola,

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z wychowankiem,

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,

 1. poradni,

 2. asystenta edukacji romskiej,

8) pomocy nauczyciela,

9) pracownika socjalnego,

10) asystenta rodziny,

11) kuratora sądowego.

9. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć specjalistycznych; korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

3) porad i konsultacji.

10. W przedszkolu, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

11. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców wychowanka.

 

12. Do zadań logopedy w przedszkolu, należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla wychowanków i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

13. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

 

14.Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzonych wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

 

§ 5

 

1 Organami Przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola

 2. rada pedagogiczna

 3. rada rodziców

 1. Rada pedagogiczna, rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

§ 6

Dyrektor Przedszkola

 1. do podstawowych obowiązków dyrektora przedszkola należą obowiązki określone w przepisie art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004, poz. 256, nr 2572 z późn. zm. )

 2. w wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną i radą rodziców.

 

 

§ 7

Rada Pedagogiczna

 1. jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,

 2. w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu,

 3. zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności,

 4. rada pedagogiczna przejmuje zadania rady przedszkola, jeśli taka nie została powołana,

 5. kompetencje rady pedagogicznej określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004, poz. 256, nr 2572 z późn. zm. ).

 

§ 8

 

Rada Rodziców

 1. jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,

 2. skład i tryb wyboru do rady rodziców określa art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004, poz. 256, nr 2572 z późn. zm. ),

 3. zasady pracy rady rodziców określa regulamin jej działalności.

 

 

 

 

 

§ 9

 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w duchu wzajemnego poszanowania i tolerancji.

3. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

4. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

 1. dyskusja- wymiana myśli na określony temat, wspólne rozpatrywanie, omawianie zagadnień, rozważanie wszelkich ,,za” i ,,przeciw”, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie,

 2. negocjacje- wymiana poglądów, prowadzenie rozmów w celu osiągnięcia porozumienia,

 3. kompromis- ugoda, polubowne załatwienie sporu w drodze wzajemnych ustępstw, także odstępstwo od zasady,

 4. zebranie rady pedagogicznej,

 5. zebranie rodziców,

 6. konsultacje ze związkami zawodowymi,

 7. głosowanie: tajne, jawne.

5. Tryb rozwiązywania sporów:

 1. spór między członkami rady pedagogicznej rozstrzyga przewodniczący rady lub rada na swoim posiedzeniu,

 2. spór między pracownikami rozstrzyga dyrektor placówki,

 3. spór między radą rodziców a radą pedagogiczną rozstrzyga dyrektor placówki lub komisja powołana przez dyrektora, w skład której wchodzą po 2 osoby z innych organizacji nie biorących udziału w sporze,

 4. spór między dyrektorem a radą pedagogiczną lub dyrektorem a radą rodziców rozstrzyga organ prowadzący.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 10

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

§ 11

 

1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczycieli a następnie dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola.

2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego. Program ten po uzyskaniu pozytywnej opinii wybranego nauczyciela zostaje dopuszczony przez dyrektora i umieszczony w Zestawie Programów Wychowania Przedszkolnego.

§ 12

 

1 Godzina zajęć nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut.

2. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe:

3. Prowadzone zajęcia dodatkowe dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i czas ich trwania wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut,

 1. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut

4. Przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii,w tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

5. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe, które odbywają się w przedszkolu, są pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć, natomiast pozostałe dzieci mają w tym czasie zapewnioną opiekę nauczyciela oraz biorą udział w organizowanych przez niego zabawach i zajęciach.

6. Przedszkole gwarantuje dostęp do zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci,

7. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych uwzględniają ramowy rozkład dnia i ustalane są przez dyrektora placówki.

8. Dyrektor przedszkola, aby zorganizować prowadzenie zajęć tzw. dodatkowych może:

1) powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami,

2) zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego typu zajęć,

3) podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć (nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i opieki nad nimi).

9. Wszystkie powyższe formy organizacji zajęć tzw. dodatkowych muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

 

10. Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu dokumentowane są zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 13

 

1. Przedszkole jest wielooddziałowe.

2. W przedszkolu tworzy się oddziały uwzględniając oczekiwania rodziców:

 1. na czas realizacji podstaw programowych, oddziały czynne 5 godzin dziennie,

 2. oddziały czynne powyżej 5 godzin dziennie.

3. Liczba oddziałów uzależniona jest od ilości dzieci przyjętych do przedszkola, nie może być większa niż 5-6 grup.

 

§ 14

 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

 

 

§ 15

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów).

2. Ramowy rozkład dnia zawiera:

1) godziny pracy przedszkola,

2) godziny pracy poszczególnych oddziałów,

3) godziny posiłków,

4) harmonogram zajęć dodatkowych realizowanych na życzenie rodziców .

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań

4. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:

 1. proporcje czasowe pomiędzy formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci,

 2. potrzeby odpoczynku w zależności od wieku dziecka,

 

3) potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody

 

4) godziny posiłków

 

§ 16

 

1. Przedszkole jest czynne w zależności od potrzeb rodziców od godz. 6.00 – 16.30.

2. Organ prowadzący Przedszkole na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej ustala:

1) dzienny czas pracy przedszkola w danym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców,

2) czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, który nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie przy czym:

a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

b) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w lesie itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.),

c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne),

3 Podstawa Programowa realizowana jest od godziny 8.00 do 13.00

4. Zapisy dzieci na pobyt w Przedszkolu w okresie miesięcy wakacyjnych prowadzone są
do 31 maja każdego roku.

5. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala w drodze uchwały organ prowadzący.

6. Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zasady korzystania i odpłatności za żywienie dla dzieci oraz pracowników Przedszkola.

 

?ROZDZIAŁ V

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 

 

§ 17

 

1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.

 

 

§ 18

 

 1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

§ 19

 1. Nauczyciel realizuje zadania określone w ustawach: Karta Nauczyciela i o systemie oświaty, a w szczególności:

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanków, utrzymuje kontakt z ich rodzinami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci , ustala formy pomocy w działaniach wychowawczych, włącza rodziców w działalność Przedszkola:

 1. współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych,

 2. uwzględnia prawo rodziców do znajomości realizowanych zadań wynikających w szczególności z programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

 3. rzetelnie informuje rodziców o sprawach, które dotyczą dziecka, jego zachowań i rozwoju,

 4. tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej no poznanie samego siebie i otaczającej rzeczywistości,

 5. odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków;

 1. planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz odpowiada za jej jakość:

 1. opracowuje miesięczne plany zgodnie z zasadami wynikającymi z rocznego planu

 2. pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej Przedszkola i przedstawia do akceptacji dla dyrektora,

 3. plan pracy nauczyciela zawiera: zagadnienia opiekuńczo – wychowawcze, propozycje dzieci, rodziców, środki realizacji, pomoce, tematy kompleksowe,

 4. doskonali kwalifikacje zawodowe,

 5. prowadzi dokumentację pracy pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,

 1. prowadzi udokumentowaną obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci (zeszyt obserwacji, karty obserwacji),

 2. współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną w celu uzyskania indywidualnej diagnozy w poszczególnych przypadkach doboru form i metod pracy.

2. W przedszkolu funkcjonują zespoły zadaniowe w skład których wchodzą nauczyciele

3. Nauczyciele Przedszkola współpracują z rodzicami w formie:

 1. indywidualnych kontaktów,

 2. stałych spotkań,

 3. zebrań grupowych,

 4. zajęć otwartych,

 5. uroczystości przedszkolnych i rodzinnych.

4.W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

5. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Przedszkola.
Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.


 


 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY REKRUTACJI


 

§ 20

1. Zasady rekrutacji do Przedszkola:

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji do przedszkola '' stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu.

 


 

ROZDZIAŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI


 

§ 21

1. Do realizacji celów i zadań statutowych Przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu.

2. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 1. akceptacji takim jakie jest,

 2. spokoju i samotności, gdy tego chce,

 3. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,

 4. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

 5. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

 6. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

 7. przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,

 8. spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,

 9. badania i eksperymentowania,

 10. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

 11. różnorodnego otoczenia, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,

 12. snu i odpoczynku jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz” ,

 13. jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,

 14. zdrowego jedzenia,

 15. wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeby twórczej aktywności,

 16. codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,

 17. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

 18. stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników Przedszkola,

 19. regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

 20. nieskrępowanego uczestnictwa w życiu przedszkola ,

 21. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby,

 22. nagradzania wysiłku i osiągnięć.


 

3. Obowiązki dzieci

4. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:

 1. stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielką, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola,

 2. bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych

 3. poszanowania godności osobistej innych: dzieci i dorosłych

 4. uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali rodzice, jednakże pod warunkiem wyrażania przez dziecko chęci uczestniczenia w tych zajęciach.


 

§ 22

1.Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczna i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:

 1. Zalegania z odpłatnością za Przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego. W przypadku dziecka odbywającego obowiązek przedszkolny, Dyrektor może podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji Podstawy Programowej, lub przeniesienia wychowanka do innego oddziału działającego na terenie gminy, realizującego tylko podstawę programową wychowania przedszkolnego (szkoła),

 2. Nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola o przyczynie tej nieobecności,

 3. Ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji),

 4. Nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego Statutu.


 

2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust. I pkt. 3 Dyrektor Przedszkola zobowiązany jest podjąć następujące działania:

 1. Zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z Przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka,

 2. Zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednia pomoc,

 3. Zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny, o zaistniałym problemie oraz zamiarze skreślania dziecka z listy przedszkolaków,

 4. Zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.


 


 

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW


 

§ 23

1.Prawa i obowiązki rodziców:

 

1) Rodzice mają prawo do:

a) współdziałania z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

b) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowani i rozwoju,

c) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać,

d) zapoznania się z podstawą programową, realizowanymi w przedszkolu programami oraz koncepcją pracy przedszkola,

e) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

f) otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innej,zgodnie z ich potrzebami,

g) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

h) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia,wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach,

i) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola ,a zawłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych.

 

 1. Do podstawowych obowiązków Rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie statutu, b) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, c) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, d) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, e) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka a tym samym przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie zdrowych dzieci, f) przestrzeganie ustalonego rozkładu dnia oraz zarządzeń dyrektora, g) niezwłoczne zawiadamiane o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, h) odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola, i) rodzice dzieci podlegających rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu są szczególnie zobowiązani do zapewnienia swoim dzieciom regularnego uczęszczania ich na zajęcia i podporządkowania się stosownym procedurom, ł) wspieranie nauczycieli w osiągnięciu gotowości szkolnej dziecka.

 

 

?ROZDZIAŁ IX

GOSPODARKA FINANSOWA

 

 

§ 24

 

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

 

 

 

 

 

§ 25

 

Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola jest plan dochodów i wydatków ustalony na podstawie przepisów z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

§ 26

 

Za zobowiązania Przedszkola odpowiada Gmina Strzegom.

 

 

§ 27

 

Przedszkole prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych dotyczących jednostek budżetowych.

 

 

 

§ 28

 

Dyrektor Przedszkola może w celu realizacji zadań zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie dochodów i wydatków jednostki.

 

 

 

 

 

?ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 29

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:
dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

 

§ 30

 

Zmiany w niniejszym Statucie są wprowadzane w drodze Uchwały Rady Pedagogicznej.

 

§ 31

 

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń, udostępnienie zainteresowanym Statutu przez Dyrektora Przedszkola.

 

§ 32

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§ 33

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 34

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 


 

Wytworzył:
Agnieszka Zabijak
(2013-10-25)
Udostępnił:
Wójcik Leszek
(2014-02-06 12:42:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Górka Wiesława
(2021-03-30 09:23:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23556