☰ Menu
Publiczne Przedszkole Nr 2

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut prawny

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole używa nazwy: Publiczne Przedszkole Nr 2 z Grupą Żłobkową im.Misia Uszatka.

2. Siedziba przedszkola: Strzegom, ul. Mickiewicza 2 A.

3. Organem prowadzącym jest Gmina Strzegom

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu

5. Przedszkole używa nazwy w pełnym brzmieniu na pieczęciach:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z GRUPĄ ŻŁOBKOWĄ

im. ?MISIA USZATKA? ul. Mickiewicza 2A, 58-150 Strzegom

NIP:884-27-27-758 REGON :021414194 tel.: 74 649 12 40

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Przedszkole pełni funkcję wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną

2. Cele przedszkola są następujące:

1)wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

2)umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

3sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

4)współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

§ 3

1. Przedszkole realizuje wynikające z powyższych celów następujące zadania:

1)zapewnia opiekę i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

2)uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, zapewnia równe szanse, umacnia wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

3)stwarza warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

4)rozwija wrażliwość moralną,

5)kształtuje umiejętności obserwacji otaczającego świata,

6)rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

7)przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, doprowadza do osiągnięcia przez nie szkolnej dojrzałości,

8)podejmuje działania na rzecz poprawy statusu społecznego dzieci pochodzących z różnych środowisk,

9)organizuje proces edukacyjny tak, aby wszystkie dzieci poznały przynajmniej podstawy programowe,

10)przekazuje rzetelną i obiektywną informację o postępach dziecka jego rodzicom,

11)przygotowuje dzieci do pokonania stresu, trudności i współzawodnictwa w życiu,

12)proponuje dzieciom formy aktywnego, twórczego i interesującego spędzania wolnego czasu w przedszkolu,

13)kształtuje umiejętności społeczne, poczucie solidarności i pomagania sobie nawzajem,

14)prowadzi działalność diagnostyczną dotyczącą rozwoju wychowanka,

15)współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w celu udzielenia dziecku pomocy w formie:

a) indywidualnej pracy z dzieckiem,

b) kontaktu z rodziną dziecka,

c)kontaktu z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innymi poradniami,

16)umożliwia dzieciom podtrzymanie tożsamości narodowej i religijnej. Przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii, w tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewniona opiekę nauczyciela,

17)w przedszkolu organizowane są zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r.

2.Przedszkole realizuje zadania wspomagając indywidualny rozwój dziecka wspierając rodzinę w wychowaniu i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez:

1)kształtowanie u dzieci czynnej postawy wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

2)budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

3)pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

4)informowanie na bieżąco o postępach dziecka,

5)wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystywaniem jego własnej inicjatywy w różnych dziedzinach aktywności,

6)nabywanie przez dzieci kompetencji językowych, w tym nabywanie umiejętności określania i czytania symboli graficznych,

7)integrowanie treści edukacyjnych,

8)prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanków poprzez prowadzenie obserwacji oraz prace z dziećmi z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

3. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1)każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek,

2)w grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki,

3)podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach z testowanym sprzętem dostosowywanym do potrzeb i możliwości dzieci,

4)w trakcie zajęć poza terenem przedszkola ( spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci- jedna osoba dorosła.

4. Dziecko do przedszkola jest przyprowadzane i odbierane przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 4

1 Organami Przedszkola są:

1)dyrektor przedszkola

2)rada pedagogiczna

3)rada rodziców

2. Rada pedagogiczna, rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 5

Dyrektor Przedszkola

1)do podstawowych obowiązków dyrektora przedszkola należą obowiązki określone w przepisie art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004, poz. 256, nr 2572 z późn. zm. )

2)w wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną i radą rodziców.

§ 6

Rada Pedagogiczna

1)jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,

2)w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu,

3)zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności,

4)rada pedagogiczna przejmuje zadania rady przedszkola, jeśli taka nie została powołana,

5)kompetencje rady pedagogicznej określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004, poz. 256, nr 2572 z późn. zm. ).

§ 7

Rada Rodziców

1)jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,

2)skład i tryb wyboru do rady rodziców określa art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004, poz. 256, nr 2572 z późn. zm. ),

3)zasady pracy rady rodziców określa regulamin jej działalności.

§ 8

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w duchu wzajemnego poszanowania i tolerancji.

3. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

4. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

1)dyskusja- wymiana myśli na określony temat, wspólne rozpatrywanie, omawianie zagadnień, rozważanie wszelkich ,,za? i ,,przeciw?, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie,

2)negocjacje- wymiana poglądów, prowadzenie rozmów w celu osiągnięcia porozumienia,

3)kompromis- ugoda, polubowne załatwienie sporu w drodze wzajemnych ustępstw, także odstępstwo od zasady,

4)zebranie rady pedagogicznej,

5)zebranie rodziców,

6)konsultacje ze związkami zawodowymi,

7)głosowanie: tajne, jawne.

5. Tryb rozwiązywania sporów:

1)spór między członkami rady pedagogicznej rozstrzyga przewodniczący rady lub rada na swoim posiedzeniu,

2)spór między pracownikami rozstrzyga dyrektor placówki,

3)spór między radą rodziców a radą pedagogiczną rozstrzyga dyrektor placówki lub komisja powołana przez dyrektora, w skład której wchodzą po 2 osoby z innych organizacji nie biorących udziału w sporze,

4)spór między dyrektorem a radą pedagogiczną lub dyrektorem a radą rodziców rozstrzyga organ prowadzący.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 9

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, a w grupie żłobkowej 15

§10

1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. Godzina zajęć nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut.

3. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe:

1)finansowane z budżetu gminy: nauka religii, zajęcia logopedyczne, j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna

4. Prowadzone zajęcia dodatkowe dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i czas ich trwania wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lata ? około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat ? około 30 minut.

5. Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu dokumentowane są zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 11

1. Przedszkole jest wielooddziałowe.

2. W przedszkolu tworzy się oddziały uwzględniając oczekiwania rodziców:

1)na czas realizacji podstaw programowych, oddziały czynne 5 godzin dziennie,

2)oddziały czynne powyżej 5 godzin dziennie.

3. Liczba oddziałów uzależniona jest od ilości dzieci przyjętych do przedszkola, nie może być większa niż 5-6 grup.

§ 12

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

§ 13

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów).

2. Ramowy rozkład dnia zawiera:

1) godziny pracy przedszkola,

2) godziny pracy poszczególnych oddziałów,

3) godziny posiłków,

4) harmonogram zajęć dodatkowych realizowanych na życzenie rodziców i przez nich opłacanych.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań

4. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:

1)proporcje czasowe pomiędzy formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci,

2)potrzeby odpoczynku w zależności od wieku dziecka,

3) potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody

4) godziny posiłków

§ 14

1. Przedszkole jest czynne w zależności od potrzeb rodziców od godz. 6.00 - 16.30.

2. Organ prowadzący Przedszkole na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej ustala:

1) dzienny czas pracy przedszkola w danym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców,

2) czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, który nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie,

3) Podstawa Programowa realizowana jest od godziny 8.00 do 13.00

3. Zapisy dzieci na pobyt w Przedszkolu w okresie miesięcy wakacyjnych prowadzone są do 31 maja każdego roku.

4. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala w drodze uchwały organ prowadzący.

5. Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zasady korzystania i odpłatności za żywienie dla dzieci oraz pracowników Przedszkola.

ROZDZIAŁ V

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 15

1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 16

1.Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

§ 17

1.Nauczyciel realizuje zadania określone w ustawach: Karta Nauczyciela i o systemie oświaty, a w szczególności:

1)otacza indywidualną opieką każdego wychowanków, utrzymuje kontakt z ich rodzinami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci , ustala formy pomocy w działaniach wychowawczych, włącza rodziców w działalność Przedszkola:

a)współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych,

b)uwzględnia prawo rodziców do znajomości realizowanych zadań wynikających w szczególności z programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

c)rzetelnie informuje rodziców o sprawach, które dotyczą dziecka, jego zachowań i rozwoju,

d)tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej no poznanie samego siebie i otaczającej rzeczywistości,

e)odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków;

2)planuje i prowadzi pracę wychowawczo ? dydaktyczną oraz odpowiada za jej jakość:

a)opracowuje miesięczne plany zgodnie z zasadami wynikającymi z rocznego planu pracy wychowawczo ? dydaktycznej i opiekuńczej Przedszkola i przedstawia do akceptacji dla dyrektora,

b)plan pracy nauczyciela zawiera: zagadnienia opiekuńczo - wychowawcze, propozycje dzieci, rodziców, środki realizacji, pomoce, tematy kompleksowe,

c)doskonali kwalifikacje zawodowe,

d)prowadzi dokumentację pracy pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,

3)prowadzi udokumentowaną obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci (zeszyt obserwacji, karty obserwacji),

4)współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno ? pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną w celu uzyskania indywidualnej diagnozy w poszczególnych przypadkach doboru form i metod pracy.

2.Nauczyciele Przedszkola współpracują z rodzicami w formie:

1)indywidualnych kontaktów,

2)stałych spotkań,

3)zebrań grupowych,

4)zajęć otwartych,

5)uroczystości przedszkolnych i rodzinnych.

3.W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

4.Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Przedszkola. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

5.Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY REKRUTACJI

§18

1.Zasady rekrutacji do Przedszkola:

1)Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2.

2)Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3)Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Przedszkola powinni złożyć wniosek u dyrektora Przedszkola w terminie od 01.03 do 31.03 każdego roku. Termin składania wniosków o przyjęcie może się wydłużyć, jeśli liczba dzieci chętnych do Przedszkola jest mniejsza od liczby miejsc w Przedszkolu,

4)Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do Przedszkola przekracza liczbę miejsc , o przyjęciu dzieci decyduje Komisja Rekrutacyjna .

5)Powołana Komisja Rekrutacyjna składa się z :

- dyrektora przedszkola , przedstawiciela Rady Pedagogicznej , przedstawiciela Rady Rodziców .

6)W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane są dzieci zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. (Dz. U. Nr 26, poz.232 z późn. zm.).

7)W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane są dzieci 5 i 6 letnie objęte obowiązkiem szkolnym, następnie rodziców pracujących, matek lub ojców samotnie wychowujących oraz przebywające powyżej pięciu godzin.

ROZDZIAŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§19

1. Do realizacji celów i zadań statutowych Przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu.

2. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1)akceptacji takim jakie jest,

2)spokoju i samotności, gdy tego chce,

3)indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,

4)aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

5)aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

6)zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

7)przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,

8)spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,

9)badania i eksperymentowania,

10)doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

11)różnorodnego otoczenia, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,

12)snu i odpoczynku jeśli jest zmęczone, a nie do snu ?na rozkaz?,

13)jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,

14)zdrowego jedzenia,

15)wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeby twórczej aktywności,

16)codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,

17)ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

18)stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników Przedszkola,

19)regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

20)nieskrępowanego uczestnictwa w życiu przedszkola,

21)pomocy psychologiczno ? pedagogicznej w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby,

22)nagradzania wysiłku i osiągnięć.

3. Obowiązki dzieci

4. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:

1)stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielką, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola,

2)bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych

3)poszanowania godności osobistej innych: dzieci i dorosłych

4)uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali rodzice, jednakże pod warunkiem wyrażania przez dziecko chęci uczestniczenia w tych zajęciach.

§20

1.Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczna i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:

1)zalegania z odpłatnością za Przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego. W przypadku dziecka odbywającego obowiązek przedszkolny, Dyrektor może podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji Podstawy Programowej, lub przeniesienia wychowanka do innego oddziału działającego na terenie gminy, realizującego tylko podstawę programową wychowania przedszkolnego (szkoła),

2)nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola o przyczynie tej nieobecności,

3)ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji),

4)nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego Statutu.

2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust. I pkt. 3 Dyrektor Przedszkola zobowiązany jest podjąć następujące działania:

1)zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z Przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka,

2)zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednia pomoc,

3)zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny, o zaistniałym problemie oraz zamiarze skreślania dziecka z listy przedszkolaków,

4)zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

ROZDZIAŁ VIII

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 21

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

§ 22

Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola jest plan dochodów i wydatków ustalony na podstawie przepisów z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 23

Za zobowiązania Przedszkola odpowiada Gmina Strzegom.

§ 24

Przedszkole prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych dotyczących jednostek budżetowych.

§ 25

Dyrektor Przedszkola może w celu realizacji zadań zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie dochodów i wydatków jednostki.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 27

Zmiany w niniejszym Statucie są wprowadzane w drodze Uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 28

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń, udostępnienie zainteresowanym Statutu przez Dyrektora Przedszkola.

§ 29

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 30

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Wytworzył:
Agnieszka Zabijak
(2013-10-25)
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-06 12:42:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-02-06 14:02:08)
 
liczba odwiedzin: 38280

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X