☰ Menu
Publiczne Przedszkole Nr 2

Czwartek 18.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin organizacyjny

                                                                Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Dyrektora

                                                                                                      Przedszkola nr 7/11/12 z dnia 12.03.2012r     

 

 

 Regulamin  Organizacyjny Publicznego Przedszkola Nr 2

                        im „Misia Uszatka” w Strzegomiu

 

 

 

                                                  ROZDZIAŁ I

 

                                       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

                                                           § 1

 

1.Regulamin Organizacyjny Publicznego Przedszkola Nr 2 im „Misia Uszatka” w Strzegomiu , zwany dalej Regulaminem określa organizację i zasady funkcjonowania Przedszkola,

a w szczególności:

  1) strukturę organizacyjną Przedszkola,

  2) zakres działania poszczególnych organów Przedszkola.

 

 

                                                            § 2

 

Przedszkole Nr 2 im. ”Misia Uszatka” zwane dalej Przedszkolem jest jednostką budżetową Gminy Strzegom zgodnie z  uchwałą  nr 49/10 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 września 2010r w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn.”Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka ul. Mickiewicza Nr 2 A w Strzegomiu” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka ul. Mickiewicza nr 2 A w Strzegomiu” i nadaniu statutu jednostce.

 

                                                            § 3

 

Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu i niniejszego

Regulaminu .

  

                                                           §4

 

Przedszkole mieści się w budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Strzegomiu.

 

 

                                                     ROZDZIAŁ II

 

                            ZASADY KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM

 
 

                                                           §5

 

1.Nadzór nad Przedszkolem jest sprawowany przez:

 

   1) organ prowadzący –  Gminę Strzegom,

   2) organ nadzoru pedagogicznego – Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

 

                                                           §6

 

1. Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

2. Kierownikiem przedszkola jest dyrektor.

3.Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego

przełożonego, wynikających ze służbowego podporządkowania.

4. W czasie nieobecności dyrektora, zastępstwo pełni  nauczyciel wyznaczony przez

organ prowadzący Przedszkole.

 

                                                            §7

  

Organami Przedszkola są:

 

1)      Dyrektor Przedszkola,

2)      Rada pedagogiczna,

3)      Rada rodziców.  

 

                                                            §8

  

1.Szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów określa Statut Przedszkola.

2. Dyrektor Przedszkola dokonuje czynności związanych

z prowadzeniem placówki na podstawie Pełnomocnictwa wydanego przez Burmistrza Strzegomia.

3. Rada Pedagogiczna, oraz Rada Rodziców  obowiązki statutowe realizuje w oparciu

o regulaminy: Regulamin Rady Pedagogicznej ,Regulamin Rady Rodziców.

                                                            §9

 

1.W skład struktury  organizacyjnej Przedszkola wchodzą:

 

1)      Dyrektor Przedszkola,

2)      Rada Pedagogiczna:

a) nauczyciele,

     b) logopeda,

     c) katecheta.

    3) Pracownicy administracji – intendent, magazynier

    4) Pracownicy obsługi:

         a) kucharz,

         b) pomoc kuchenna,

         c) woźna oddziałowa,

         d) pomoc nauczyciela,

         f) konserwator.

 

2.Schemat struktury organizacyjnej Przedszkola określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

 

                                                            § 10

 

Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowy zakres

obowiązków  pracowników określa Statut Przedszkola.

 

  

 

                                                  ROZDZIAŁ III

 

                        ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

  

                                                             § 11

 
 

1. Przedszkole jest jednostką  powołaną do wychowania i bezpłatnego

nauczania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

2. Szczegółowe cele i zadania Przedszkola określa Statut Przedszkola.

 
                                                             § 12

 

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

 

   1) praworządności,

   2) służebności wobec społeczeństwa,

   3) racjonalnego gospodarowania mieniem,

   4) jednoosobowego kierownictwa,

   5) kontroli wewnętrznej,

   6) podziału zadań pomiędzy pracowników  zgodnie z kompetencjami,

   7) wzajemnego współdziałania.  

 

                                                           § 13

 

1. Pracownicy  Przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się

przepisami prawa , do którego stosowania są zobowiązani.

2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany

informacji i wzajemnych konsultacji.

 

 

                                                            § 14

 

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi i majątkiem odbywa się w sposób racjonalny,

celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu

mieniem przedszkola.

2.Zakupy i remonty bieżące realizowane są zgodnie z przepisami prawa  zamówień

publicznych.

 

                                                            § 15

 

Przedszkole organizuje stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji

na tematy wychowawcze – według harmonogramu uzgodnionego z Radą Rodziców.

 

 

 

                                                  ROZDZIAŁ IV

 

                           ZAKRESY DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

 

 

                                                         § 16

  

1. Do zakresu działania i kompetencji dyrektora należy w szczególności:

     1) reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz,

     2) kierowanie bieżącymi sprawami Przedszkola,

     3) wydawanie zarządzeń w zakresie swoich kompetencji,

     4) wydawanie indywidualnych poleceń  pracownikom Przedszkola w zakresie ich zadań,

     5) przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Przedszkolu,

     6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,

     7) wprowadzanie zmian do wszystkich regulaminów,

     8) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy wobec pracowników

         Przedszkola, w tym także ich zatrudnianie i zwalnianie.

 

 

                                                            § 17

  

1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę powierzonych mu

wychowanków oraz za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego.

2. Nauczyciel zobowiązany jest :

    1)  rzetelnie realizować zadania związane  z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi

         funkcjami przedszkola :dydaktyczna, wychowawczą i opiekuńczą;

2        wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju,

3)      dążyć do własnego rozwoju osobistego,

4)      realizować zajęcia dydaktyczne ,wychowawcze i opiekuńcze prowadzone  bezpośrednio z dziećmi,

5)      wykonywać czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola oraz realizować zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć samokształceniem i doskonaleniem zawodowym,   

2. Wykonywanie innych zadań dotyczących Przedszkola, powierzonych przez Dyrektora

  

                                                            § 18

                                        

Do zakresu działania i kompetencji referenta  należy zapewnienie sprawnego

funkcjonowania żywienia dzieci w przedszkolu oraz  wykonywanie zadań związanych z gospodarką pieniężną a w szczególności:

 

  1) zaopatrywanie w artykuły spożywcze i prowadzenie wymaganej dokumentacji,

  2) naliczanie i pobieranie odpłatności za świadczone usługi przedszkolne,

  3) wykonywanie innych zadań dotyczących Przedszkola, powierzonych mu przez Dyrektora,

      na podstawie upoważnienia.

  

                                                            § 19

 

 Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:

 

    1) organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków podczas pobytu dzieci w Przedszkolu,

    2) utrzymanie czystości w budynku Przedszkola i otoczeniu.

  

                                                                       & 20

 

Obsługa finansowo-księgowa Przedszkola prowadzona jest przez gminę według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

  

 

                                                     ROZDZIAŁ V

 

                                           OBIEG DOKUMENTÓW

  

                                                            § 21

  

1. Obieg dokumentów w przedszkolu określa instrukcja kancelaryjna opracowana na

podstawie odrębnych przepisów stanowiąca załącznik  Zarządzenia Dyrektora nr 7/08/09  z dnia 20.05.2009r w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

2. W przedszkolu funkcjonuje jednolity rzeczowy wykaz akt stanowiący załącznik do instrukcji kancelaryjnej.

 

 

                                                             § 22

  

Obieg dokumentów finansowych określa Zarządzenie  Dyrektora  nr 2/11/12  z dnia 19.08.2011r w sprawie określenia polityki rachunkowości przedszkola.

 
 

 

 

                                                     ROZDZIAŁ VI

 

ORGANIZACJA ROZPATRYWANIA ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

  

                                                             § 23

 

1. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w przedszkolu odbywa się zgodnie z

funkcjonującą procedurą skarg i wniosków, która stanowi załącznik do Zarządzenia Dyrektora       Nr 3.09/10 z dnia 15.11.2009r.                    

2. Szczegółowy sposób ewidencjonowania oraz przyjmowania skarg i wniosków określa

dyrektor w drodze zarządzenia.

3. Wszystkie skargi wpływające do Przedszkola lub wnoszone ustnie w ramach przyjęć

interesantów podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków.

4. Księga skarg i wniosków znajduje się u dyrektora Przedszkola.

 

 
 

 

                                                      ROZDZIAŁ VII

 

                   DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W PRZEDSZKOLU

 

 

                                                              § 24

  

1. Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru

środków i realizacji zadań statutowych Przedszkola.

 

2. Celem kontroli jest w szczególności:

 

1) zbieranie przez dyrektora bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do doskonalenia

2) działalności przedszkola,

3) badanie zgodności działania przedszkola z obowiązującymi przepisami prawa,

4) czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem działalności przedszkola,

5) monitorowanie i ocena pracy wszystkich zatrudnionych pracowników,

6) analizowanie stopnia wykonywania zaleceń pokontrolnych, przeprowadzanie rekontroli.

 

 

                                                              § 25

  

System kontroli w przedszkolu obejmuje:

 

   1) kontrolę wewnętrzną,

   2) kontrolę zewnętrzną.

  

                                                              § 26

  

Kontrolę wewnętrzną przeprowadza  Dyrektor zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej.

 

  

                                                              § 27

 

 Kontrolę zewnętrzną w Przedszkolu przeprowadzają upoważnione organy.

 

  

 

                                                   ROZDZIAŁ VIII

 

                                     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

                                                              § 28

 

Wszyscy pracownicy Przedszkola w ramach swoich kompetencji przewidzianych

w indywidualnym zakresie czynności, ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną

prawidłowość prowadzonej dokumentacji i powierzone mienie, na zasadach określonych

przepisami prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Zabijak
(2013-10-25)
Udostępnił:
Wójcik Leszek
(2013-10-24 14:07:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Górka Wiesława
(2021-03-30 09:26:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23556